MENU

logo gminy bobrowniki
biuletyn informacji publicznej powieksz czcionke pomniejsz czcionke
facebook miny

Wiadomości

Ogłoszenie o naborze wniosków o udział w programie usuwania azbestu

Wójt Gminy Bobrowniki informuje,
że w terminie

 

od 26 lutego do 16 marca 2018 r.

 

można składać w Urzędzie Gminy Bobrowniki
(pokój nr 13) wnioski o udział w

PROGRAMIE USUWANIA AZBESTU
I WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST
Z TERENU GMINY BOBROWNIKI
NA LATA 2012 - 2032

 

Regulamin i druk wniosku są dostępne
na stronie internetowej Urzędu Gminy Bobrowniki
oraz w Urzędzie Gminy Bobrowniki (pokój nr 5)


Wnioski powinni złożyć tylko mieszkańcy Gminy,
którzy zamierzają usunąć azbest i wyroby zawierające azbest w 2018 r.

 

Dokumenty do pobrania:

1. Regulamin dofinansowania dla osób fizycznych usuwania azbestu i wyrobów zawierajacych azbest (POBIERZ)

2. Wniosek o przystąpienie do programu usuwania azbestu i wyrobów zawierajacych azbest (POBIERZ)

3. Informacja o wyrobach zawierajacych azbest (POBIERZ)

4. Ocena stanu i mozliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierajacych azbest (POBIERZ)

 

Do wniosku należy dołączyć:

1. Tytuł prawny do nieruchomości objętej wnioskiem (w przypadku własności nieruchomości lub użytkowania wieczystego należy przedstawić odpis z księgi wieczystej lub w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający własność; w przypadku dysponowania nieruchomością na podstawie umowy użyczenia, najmu lub dzierżawy należy przedstawić umowę i wykazać, że druga strona umowy ma prawo do dysponowania tą nieruchomością; w przypadku nieruchomości będących przedmiotem współwłasności, współużytkowania wieczystego lub innych form wspólnego władania nieruchomością należy przedstawić zgodę wszystkich uprawnionych, chyba że wniosek złożony został wspólnie przez wszystkich uprawnionych).
2. „Informację o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystywania” – zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz. U. z 2011 r. Nr 8, poz. 31) – według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do Regulaminu.
Jednocześnie informuję, iż zgodnie z Regulaminem wysokość dotacji wynosi 50% kosztów kwalifikowanych brutto (koszty realizacji zadania polegającego na demontażu, przetransportowaniu i utylizacji azbestu i wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych znajdujących się na nieruchomości poniesione przez Wnioskodawcę) określonych na podstawie przedłożonych faktur VAT. Dotacji nie podlegają koszty poniesione przed dniem podpisania z Gminą Bobrowniki umowy dotacji.


Beneficjent w celu uzyskania dotacji ze środków budżetu Gminy przedłoży następujące dokumenty:
1. Kopia umowy o wykonanie Zadania zawarta z podmiotem posiadającym wymagane prawem zezwolenie;
2. Oryginały rachunków/faktur dokumentujących wydatki na realizację Zadania;
3. Kopia protokołu odbioru prac związanych z realizacją Zadania wraz z kopią karty przekazania odpadów;
4. Oryginał pisemnego oświadczenia Wykonawcy o prawidłowości wykonania prac oraz o oczyszczeniu terenu z azbestu;
5. Kopia decyzji zezwalającej Wykonawcy na prowadzenie działalności w zakresie gospodarki odpadami niebezpiecznymi zawierającymi
azbest (stosownie do zrealizowanej usługi);
6. Oryginał pisemnego oświadczenia Wykonawcy o otrzymaniu od Beneficjenta wynagrodzenia za wykonane Zadanie;
7. Oświadczenie, że Beneficjent nie zawierał innych umów na dofinansowanie zrealizowanego zadania w części dofinansowanej przez
dotującego.
8. Prawomocną decyzję o pozwoleniu na budowę, montaż, przebudowę, remont, rozbiórkę obiektu budowlanego lub wykonanie innych robót budowlanych obejmujących w swoim zakresie demontaż wyrobów zawierających azbest (oraz informację o przyjęciu przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Będzinie zawiadomienia o rozpoczęciu robót budowlanych objętych pozwoleniem na budowę) lub zgłoszenie robót budowlanych wydane przez Wydział Architektury Starostwa Powiatowego w Będzinie.

 

Dodatkowe informacje pod numerem telefonu: 32 287 78 87 lub 32 287 78 88 wew. 43


data: 2018-03-08

Gmina Bobrowniki