MENU

logo gminy bobrowniki
biuletyn informacji publicznej powieksz czcionke pomniejsz czcionke
facebook miny

Nowa Perspektywa UE 2014 - 2020

Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji

 

Materiały do pobrania

Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Bobrowniki - prezentacja multimedialna

 

Prosimy o wypełnienie i przesłanie na adres mailowy: rewitalizacja@greenfuture-projekt.pl lub dostarczenie wersji wydrukowanej do Urzędu Gminy Bobrowniki (pokój nr 6).

 

 

Ankieta - Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Bobrowniki na lata 2017-2023

 

Państwa pomysły projektów rewitalizacyjnych

 


 

W ramach prac nad Lokalnym Programem Rewitalizacji zorganizowane zostały warsztaty poświęcone zagadnieniom rewitalizacji. Spotkania odbywały się w gminnych szkołach i kierowane były do uczniów klas V i VI szkół podstawowych oraz klas II i III szkół gimnazjalnych.  Podczas warsztatów przedstawione zostały nie tylko założenia samego procesu rewitalizacji, ale również propozycje projektów zgłoszone przez uczestników warsztatów. Uczniowie przedstawiali swoje propozycje gminnych obszarów, które ich zdaniem podlegają rewitalizacji. Podczas warsztatów każdy z uczniów przedstawił swoją drogę do szkoły jak również plusy i minusy, które na owej trasie występują. Wszyscy uczestnicy podczas spotkania starali odpowiedzieć na pytanie, co wart zmienić aby żyło się lepiej. Warsztaty pokazały iż uczniowie są aktywnie zaangażowani w życie społeczności gminnej.

W środowe południe odbyło się szkolenie dla pracowników Urzędu Gminy. Dzięki, któremu urzędnicy mieli możliwość dowiedzieć się wielu ciekawych rzeczy dotyczących rewitalizacji, która w niedalekiej przyszłości przeprowadzona będzie na terenach gminy. 

 

Wójt Gminy zaprasza mieszkańców, a także zarządców nieruchomości, przedsiębiorców prowadzących działalność na terenie gminy, organizacje pozarządowe i wszystkich zainteresowanych na spotkanie, którym celem jest skonsultowanie projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Bobrowniki. Spotkanie stanowi  zaproszenie dla przedstawicieli lokalnej społeczności do włączenia się w proces wyznaczenia i zrewitalizowania zdegradowanej części naszej gminy. W ramach spotkań między innymi zostaną omówione: wyniki diagnozy obszarów zdegradowanych, charakterystyka obszarów rewitalizacji, zadania przewidziane do zrealizowania w programie oraz projekty komplementarne wobec zadań programu. Spotkanie odbędzie się 22 marca br. w dobieszowickim Dworku o godzinie 17.00.

 

 Rewitalizacja to kompleksowy proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych poprzez działania całościowe (powiązane wzajemnie przedsięwzięcia, obejmujące kwestie społeczne oraz gospodarcze lub przestrzenno-funkcjonalne lub techniczne lub środowiskowe), integrujące interwencję na rzecz społeczności lokalnej, przestrzeni i lokalnej gospodarki, skoncentrowane terytorialnie i prowadzone w sposób zaplanowany oraz zintegrowany poprzez programy rewitalizacji. Rewitalizacja zakłada optymalne wykorzystanie specyficznych uwarunkowań danego obszaru oraz wzmacnianie jego lokalnych potencjałów (w tym także kulturowych) i jest procesem wieloletnim, prowadzonym przez interesariuszy (m.in. przedsiębiorców, organizacje pozarządowe, właścicieli nieruchomości, organy władzy publicznej, etc.) tego procesu, w tym przede wszystkim we współpracy z lokalną społecznością. Działania służące wspieraniu procesów rewitalizacji prowadzone są w sposób spójny: wewnętrznie (poszczególne działania pomiędzy sobą) oraz zewnętrznie (z lokalnymi politykami sektorowymi, np. transportową, energetyczną, celami i kierunkami wynikającymi z dokumentów strategicznych i planistycznych).

 

Stan kryzysowy to stan spowodowany koncentracją negatywnych zjawisk społecznych (w szczególności bezrobocia, ubóstwa, przestępczości, niskiego poziomu edukacji lub kapitału społecznego, niewystarczającego poziomu uczestnictwa w życiu publicznym i kulturalnym), współwystępujących z negatywnymi zjawiskami w co najmniej jednej z następujących sfer:

 • gospodarczej (w szczególności w zakresie niskiego stopnia przedsiębiorczości, słabej kondycji lokalnych przedsiębiorstw),
 • środowiskowej (w szczególności w zakresie przekroczenia standardów jakości środowiska, obecności odpadów stwarzających zagrożenie dla życia, zdrowia, ludzi bądź stanu środowiska),
 • przestrzenno-funkcjonalnej (w szczególności w zakresie niewystarczającego wyposażenia w infrastrukturę techniczną i społeczną, braku dostępu do podstawowych usług lub ich niskiej jakości, niedostosowania rozwiązań urbanistycznych do zmieniających się funkcji obszaru, niskiego poziomu obsługi komunikacyjnej, deficytu lub niskiej jakości terenów publicznych),
 • technicznej (w szczególności w zakresie degradacji stanu technicznego obiektów budowlanych, w tym o przeznaczeniu mieszkaniowym oraz braku funkcjonowania rozwiązań technicznych umożliwiających efektywne korzystanie z obiektów budowlanych, w szczególności w zakresie energooszczędności i ochrony środowiska).

Obszar zdegradowany to obszar, na którym zidentyfikowano stan kryzysowy. Dotyczy to najczęściej obszarów miejskich, ale także wiejskich. Obszar zdegradowany może być podzielony na podobszary, w tym podobszary nieposiadające ze sobą wspólnych granic pod warunkiem stwierdzenia sytuacji kryzysowej na każdym z podobszarów.

 

Obszar rewitalizacji to obszar obejmujący całość lub część obszaru zdegradowanego, cechującego się szczególną koncentracją negatywnych zjawisk na którym, z uwagi na istotne znaczenie dla rozwoju lokalnego, zamierza się prowadzić rewitalizację. Obszar rewitalizacji może być podzielony na podobszary, w tym podobszary nieposiadające ze sobą wspólnych granic, lecz nie może obejmować terenów większych niż 20% powierzchni Gminy oraz być zamieszkały przez więcej niż 30% mieszkańców Gminy. W skład obszaru rewitalizacji mogą wejść obszary występowania problemów przestrzennych, takich jak tereny poprzemysłowe (w tym popartowe i powydobywcze), powojskowe lub pokolejowe, wyłącznie w przypadku, gdy przewidziane dla nich działania są ściśle powiązane z celami rewitalizacji dla danego obszaru rewitalizacji.

 

Program rewitalizacji jest inicjowany, opracowany i uchwalony przez Radę Gminy, wieloletni program działań w sferze społecznej oraz gospodarczej lub przestrzenno-funkcjonalnej lub technicznej lub środowiskowej, 

 

Projekt rewitalizacyjny to projekt wynikający z programu rewitalizacji, tj. zaplanowany w programie rewitalizacji i ukierunkowany na osiągnięcie jego celów albo logicznie powiązany z treścią i celami programu rewitalizacji, zgłoszony do objęcia albo objęty współfinansowaniem UE z jednego z funduszy strukturalnych albo Funduszu Spójności w ramach programu operacyjnego. Wynikanie projektu rewitalizacyjnego z programu rewitalizacji oznacza zatem albo wskazanie (wymienienie) go wprost w programie rewitalizacji albo określenie go w ogólnym (zbiorczym) opisie innych, uzupełniających rodzajów działań rewitalizacyjnych.


Program rewitalizacji zawiera co najmniej:

 1. Opis powiązań programu z dokumentami strategicznymi i planistycznymi gminy.
 2. Diagnozę czynników i zjawisk kryzysowych oraz skalę i charakter potrzeb rewitalizacyjnych.
 3. Zasięgi przestrzenne obszaru/obszarów rewitalizacji, tj. określenie, w oparciu o inne dokumenty strategiczne gminy lub diagnozę i identyfikację potrzeb rewitalizacyjnych, terytorium/terytoriów najbardziej wymagających wsparcia.
 4. Wizję stanu obszaru po przeprowadzeniu rewitalizacji (planowany efekt rewitalizacji).
 5. Cele rewitalizacji oraz odpowiadające zidentyfikowanym potrzebom rewitalizacyjnym kierunki działań mających na celu eliminację lub ograniczenie negatywnych zjawisk.
 6. Listę planowanych, podstawowych projektów i przedsięwzięć rewitalizacyjnych wraz z ich opisami zawierającymi, w odniesieniu do każdego projektu/przedsięwzięcia rewitalizacyjnego, co najmniej: nazwę i wskazanie podmiotów go realizujących, zakres realizowanych zadań, lokalizację (miejsce przeprowadzenia danego projektu), szacowaną wartość, prognozowane rezultaty wraz ze sposobem ich oceny i zmierzenia w odniesieniu do celów rewitalizacji.
 7. Charakterystykę pozostałych rodzajów przedsięwzięć rewitalizacyjnych realizujących kierunki działań, mających na celu eliminację lub ograniczenie negatywnych zjawisk powodujących sytuację kryzysową.
 8. Mechanizmy zapewnienia komplementarności między poszczególnymi projektami/przedsięwzięciami rewitalizacyjnymi oraz pomiędzy działaniami różnych podmiotów i funduszy na obszarze objętym programem rewitalizacji.
 9. Indykatywne ramy finansowe w odniesieniu do przedsięwzięć, o których mowa w pkt. 6 oraz 7, z indykatywnymi wielkościami środków finansowych z różnych źródeł (także spoza funduszy polityki spójności na lata 2014-2020 – publiczne i prywatne środki krajowe w celu realizacji zasady dodatkowości środków UE).
 10. Mechanizmy włączenia mieszkańców, przedsiębiorców i innych podmiotów i grup aktywnych na terenie gminy w proces rewitalizacji.
 11. System realizacji (wdrażania) programu rewitalizacji.
 12. System monitoringu i oceny skuteczności działań i system wprowadzania modyfikacji w reakcji na zmiany w otoczeniu programu.

 

Linki dla zainteresowanych

 1. Wytyczne w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020 
 2. Zasady wsparcia rewitalizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
 3. Poradnik "Przepis na rewitalizację"