Myszkowice - ul. Piekarska


WÓJT GMINY BOBROWNIKI
ogłasza w dniu 8.02.2019
II ustne przetargi nieograniczone
na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność Gminy Bobrowniki
w sołectwie Myszkowice przy ul. Piekarskiej i ul. Dalekówka


Nieruchomości będące przedmiotem przetargu położone są w sołectwie Myszkowice w rejonie ulicy Piekarskiej i Dalekówka, objęte są księgą wieczystą nr KA1B/00050830/5 prowadzoną w Sądzie Rejonowym w Będzinie.

Pierwsze przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości oznaczonych numerami działek: 148/2, 148/3, 148/4, 148/5, 148/6, 148/7, 148/8, 148/9 przeprowadzono w dniu 24 września 2018r. z wynikiem negatywnym.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Bobrowniki - sołectwo Myszkowice nieruchomości oznaczone:

Działki nr 148/4, 148/5, 148/6, 148/7, 148/8
M-6MN - Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Działki nr 148/2, 148/3
M-6KDD –Tereny dróg publicznych klasy dojazdowej,
M-6MN - Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Działka nr 148/9
M-7KDD - Tereny dróg publicznych klasy dojazdowej,
M-6MN - Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Działka nr 148/9 znajduje się najbliżej ul. Dalekówka. Kolejne działki położone są przy ul. Piekarskiej. Teren w granicach działek posiada zróżnicowaną hipsometrię. Dojazd do poszczególnych działek utwardzoną drogą, przebiegającą po wschodniej części działek.

Nieruchomości będące przedmiotem przetargu są niezabudowane i nieuzbrojone, nie są obciążone ograniczonymi prawami rzeczowymi, nie są przedmiotem jakichkolwiek zobowiązań i nie ma przeszkód prawnych w rozporządzaniu nimi.
Osoby biorące udział w przetargu powinny zapoznać się ze stanem prawnym i granicami nieruchomości będących przedmiotem przetargu.Tabela

Sprzedaż nieruchomości nastąpi za cenę uzyskaną w wyniku przetargu.

Do ceny sprzedaży nieruchomości doliczony zostanie podatek od towarów i usług według stawki obowiązującej w dniu sprzedaży.

Przetargi odbędą się w dniu 18 marca 2019 r. w godzinach podanych w kolumnie 7 powyższej tabeli w sali nr 25 (II piętro) Urzędu Gminy Bobrowniki w Bobrownikach ul. Gminna 8. W przetargach mogą uczestniczyć osoby fizyczne i prawne.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu (zł), na konto Urzędu Gminy Bobrowniki:
45 8438 0001 0000 0143 2016 0004

w wysokości wskazanej w kolumnie 5 powyższej tabeli, do dnia 11 marca 2019 r. z dopiskiem informującym, że wpłata dotyczy wadium w przetargu na sprzedaż nieruchomości i wskazania numeru działki. Za dzień wpłaty wadium uważa się dzień uznania rachunku bankowego Gminy Bobrowniki.

Uczestnicy przetargu zobowiązani są posiadać i przedłożyć komisji przetargowej dokument tożsamości, potwierdzenie wniesienia wadium oraz, w przypadku przedsiębiorców, potwierdzenie numeru NIP, odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. W przypadku pełnomocników reprezentujących przedsiębiorców, są oni zobowiązani do przedłożenia pełnomocnictwa z podpisem notarialnie potwierdzonym.

Nabycie nieruchomości przez cudzoziemców może nastąpić w przypadku uzyskania zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych, jeżeli wymagają tego przepisy ustawy z dnia 24.03.1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców. Nabywca zobowiązany jest do ustalenia we własnym zakresie, czy nabycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu wymaga takiego zezwolenia i ponosi z tego tytułu prawną odpowiedzialność.

Wójt Gminy Bobrowniki zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów, podając informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości.

Przed otwarciem przetargu:
1. Uczestnik przetargu będzie zobowiązany do złożenia oświadczenia, iż zapoznał się z treścią pełnego ogłoszenia o przetargu, warunkami przetargu oraz, że jest mu znany stan prawny i fizyczny nieruchomości, i z tego tytułu, oraz z tytułu ewentualnych wszelkich wad – nie wnosi żadnych zastrzeżeń i nie będzie w przyszłości zgłaszać roszczeń do sprzedającego.
2. Uczestnik przetargu będzie zobowiązany do złożenia pisemnej informacji o numerze konta bankowego, na które należy dokonać zwrotu wadium.
3. Uczestnik przetargu będzie zobowiązany do złożenia oświadczenia, czy jest cudzoziemcem w rozumieniu Ustawy z dnia 24.03.1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców.
4. Gdy uczestnikiem przetargu jest osoba pozostająca w związku małżeńskim, zobowiązana będzie złożyć oświadczenie:
a) co do obowiązującego w małżeństwie ustroju majątkowego
b) określające majątek (wspólny, osobisty), do którego ma nastąpić nabycie nieruchomości.

W przypadku osób fizycznych (w tym prowadzących działalność gospodarczą), pozostających w związku małżeńskim nie posiadających rozdzielności majątkowej (tzn. nabycie nieruchomości ma nastąpić do majątku wspólnego), do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub przedłożenie pełnomocnictwa i zgody drugiego małżonka na dokonanie czynności prawnych (obciążających majątek wspólny) związanych z udziałem w przetargu, wymaganych do uczestnictwa w przetargu. Pełnomocnictwo wraz ze zgodą powinno być wyrażone w formie pisemnej.

5. Przedstawiciele osób prawnych, spółek cywilnych, jednostek organizacyjnych, o których mowa w art. 331 §1 ustawy z dnia 23.04.1964 r. kodeks cywilny, zobowiązani będą złożyć odpowiedni dokument, upoważniający ich do składania oświadczeń woli w imieniu tych osób /wspólników/, wymaganych do uczestnictwa w przetargu.

6. Uczestnik przetargu poprzez przystąpienie do przetargu wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w tym również udostępnienie ich do publicznej wiadomości, w zakresie zbycia w drodze przetargu ww. nieruchomości, co zostanie potwierdzone stosownym oświadczeniem.

Uczestnik, który spóźnił się na otwarcie przetargu nie zostanie dopuszczony do licytacji.

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia, odpowiednio:
1) odwołania przetargu;
2) zamknięcia przetargu
3) unieważnienia przetargu
4) zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.
Wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

Przetarg uważa się za zakończony wynikiem negatywnym, jeżeli nikt nie przystąpił do przetargu lub żaden z uczestników przetargu nie zaoferował postąpienia ponad cenę wywoławczą.
Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości w miejscu i w terminie podanym w otrzymanym zawiadomieniu, Gmina Bobrowniki może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
Cena sprzedaży winna zostać uiszczona w całości do dnia zawarcia notarialnej umowy sprzedaży nieruchomości.
Nabywca ponosi w całości koszty notarialne i sądowe.
Nabywca zostanie zawiadomiony o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu, przy czym wyznaczony termin nie będzie krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.

Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy Bobrowniki w Bobrownikach przy ul. Gminna 8, pok. nr 17, tel. 667-000-070, e-mail: ref_mk@bobrowniki.pl
Myszkowice - ul. Piekarska

Myszkowice - ul. Piekarska

Myszkowice - ul. Piekarska