Bobrowniki - ul. Bażantów


WÓJT GMINY BOBROWNIKI
ogłasza w dniu 21.09.2017 r.
II ustny przetarg nieograniczony
na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Bobrowniki


Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu położona jest w gminie Bobrowniki, w sołectwie Bobrowniki w rejonie ulicy Bażantów, objęta jest księgą wieczystą nr KA1B/00029110/6 prowadzoną w Sądzie Rejonowym w Będzinie.

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości oznaczonej numerem działki : - 2845/124 przeprowadzono w dniu 26 lipca 2017 r. z wynikiem negatywnym.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Bobrowniki - sołectwo Bobrowniki, zatwierdzonego uchwałą nr XXXVIII/486/14 Rady Gminy w Bobrownikach z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bobrowniki – sołectwo Bobrowniki, opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego poz. 2467 z dnia 17 kwietnia 2014 r., nieruchomość położona jest w terenach oznaczonych symbolem planu: B-5MN- Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, B-6MN- Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, B-4WS- Tereny wód powierzchniowych.
Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu jest niezabudowana, nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi, nie jest przedmiotem jakichkolwiek zobowiązań i nie ma przeszkód prawnych w rozporządzaniu nią. Przez działkę przechodzi rów (oznaczony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego symbolem B-4WS), z którego wody samoistnie spływają do rowu odwadniającego usytuowanego przy nowo urządzonej drodze o nawierzchni asfaltowej. Nabywca zobowiązany jest do utrzymania rowu, w sposób zapewniający jego drożność.
Zbywana nieruchomość posiada dostęp do nowo urządzonej drogi o nawierzchni asfaltowej, która stanowi działki oznaczone numerami 2732/3, 2844/4, 2845/126, 2810/2, 2811/5 oraz do drogi zaprojektowanej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, która stanowi działkę oznaczoną numerem 2845/125, a w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Bobrowniki ma symbol B-8KDD.
Urząd Gminy nie dysponuje danymi co do warunków gruntowo-wodnych w obrębie zbywanej nieruchomości. Osoby zamierzające wziąć udział w przetargu mogą za zgodą Gminy wykonać stosowne badania własnym staraniem i na własny koszt.
Sieć wodociągowa oraz sieć kanalizacji sanitarnej znajduje się w drodze – nieruchomości oznaczonej nr 2845/113, 2845/4.
Osoby biorące udział w przetargu powinny zapoznać się ze stanem prawnym i granicami nieruchomości będących przedmiotem przetargu.

Tabela
Sprzedaż nieruchomości nastąpi za cenę uzyskaną w wyniku przetargu.
Do ceny sprzedaży nieruchomości doliczony zostanie podatek od towarów i usług według stawki obowiązującej w dniu sprzedaży.

Przetarg odbędzie się w dniu 29.11.2017 r. w godzinie podanej w kolumnie 7 powyższej tabeli w sali nr 25 (II piętro) Urzędu Gminy Bobrowniki w Bobrownikach ul. Gminna 8.
W przetargach mogą uczestniczyć osoby fizyczne i prawne.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu (zł), na konto Urzędu Gminy Bobrowniki:

45 8438 0001 0000 0143 2016 0004


w wysokości wskazanej w kolumnie 5 powyższej tabeli, do dnia 22.11.2017 r. z dopiskiem informującym, że wpłata dotyczy wadium w przetargu na sprzedaż nieruchomości i wskazania numeru działki.

Za dzień wpłaty wadium uważa się dzień uznania rachunku bankowego Gminy Bobrowniki.

Uczestnicy przetargu zobowiązani są posiadać i przedłożyć komisji przetargowej dokument tożsamości, potwierdzenie wniesienia wadium oraz, w przypadku przedsiębiorców, potwierdzenie numeru NIP, odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. W przypadku pełnomocników reprezentujących przedsiębiorców, są oni zobowiązani do przedłożenia pełnomocnictwa z podpisem notarialnie potwierdzonym.

Nabycie nieruchomości przez cudzoziemców może nastąpić w przypadku uzyskania zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych, jeżeli wymagają tego przepisy ustawy z dnia 24.03.1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców. Nabywca zobowiązany jest do ustalenia we własnym zakresie, czy nabycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu wymaga takiego zezwolenia i ponosi z tego tytułu prawną odpowiedzialność.

Wójt Gminy Bobrowniki zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów, podając informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości.

Przed otwarciem przetargu:

1. Uczestnik przetargu będzie zobowiązany do złożenia oświadczenia, iż zapoznał się z treścią pełnego ogłoszenia o przetargu, warunkami przetargu oraz, że jest mu znany stan prawny i fizyczny nieruchomości, i z tego tytułu, oraz z tytułu ewentualnych wszelkich wad – nie wnosi żadnych zastrzeżeń i nie będzie w przyszłości zgłaszać roszczeń do sprzedającego.

2. Uczestnik przetargu będzie zobowiązany do złożenia pisemnej informacji o numerze konta bankowego, na które należy dokonać zwrotu wadium.

3. Uczestnik przetargu będzie zobowiązany do złożenia oświadczenia, czy jest cudzoziemcem w rozumieniu Ustawy z dnia 24.03.1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców.

4. Gdy uczestnikiem przetargu jest osoba pozostająca w związku małżeńskim, zobowiązana będzie złożyć oświadczenie:
a) co do obowiązującego w małżeństwie ustroju majątkowego
b) określające majątek (wspólny, osobisty), do którego ma nastąpić nabycie nieruchomości.

Jeżeli nabycie nieruchomości ma nastąpić do majątku wspólnego, warunkiem dopuszczenia do przetargu będzie stawiennictwo obojga małżonków na przetargu lub przedłożenie pełnomocnictwa i zgody drugiego małżonka na dokonanie czynności prawnych (obciążających majątek wspólny) związanych z udziałem w przetargu, wymaganych do uczestnictwa w przetargu. Pełnomocnictwo wraz ze zgodą powinno być wyrażone w formie pisemnej.
Gdy nabycie nieruchomości ma nastąpić do majątku osobistego, warunkiem dopuszczenia do przetargu będzie przedłożenie wypisu aktu notarialnego dokumentującego umowę majątkową małżeńską albo odpisu orzeczenia sądowego ustanawiającego rozdzielność majątkową lub pisemnego oświadczenia obojga małżonków o nabywaniu nieruchomości do majątku osobistego jednego z nich.

5. Przedstawiciele osób prawnych, spółek cywilnych, jednostek organizacyjnych, o których mowa w art. 331 §1 ustawy z dnia 23.04.1964 r. kodeks cywilny, zobowiązani będą złożyć odpowiedni dokument, upoważniający ich do składania oświadczeń woli w imieniu tych osób /wspólników/, wymaganych do uczestnictwa w przetargu. Odpis z rejestru winien być datowany nie później niż 3 miesiące przed datą przetargu, a jego aktualność winna być potwierdzona przez reprezentanta podmiotu.

6. Uczestnik przetargu poprzez przystąpienie do przetargu wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w tym również udostępnienie ich do publicznej wiadomości, w zakresie zbycia w drodze przetargu ww. nieruchomości, co zostanie potwierdzone stosownym oświadczeniem.

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia, odpowiednio:
- odwołania przetargu,
- zamknięcia przetargu,
- unieważnienia przetargu,
- zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.
Wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

Przetarg uważa się za zakończony wynikiem negatywnym, jeżeli nikt nie przystąpił do przetargu lub żaden z uczestników przetargu nie zaoferował postąpienia ponad cenę wywoławczą.
Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości w miejscu i w terminie podanym w otrzymanym zawiadomieniu, Gmina Bobrowniki może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
Cena sprzedaży winna zostać uiszczona w całości do dnia zawarcia notarialnej umowy sprzedaży nieruchomości. Za datę dokonania wpłaty całej kwoty przyjmuje się datę uznania rachunku bankowego Gminy.
Nabywca ponosi w całości koszty notarialne i sądowe.
Nabywca zostanie zawiadomiony o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu, przy czym wyznaczony termin nie będzie krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.

Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy Bobrowniki w Bobrownikach przy ul. Gminna 8, pok. nr 17, tel. 667-000-070, e-mail: ref_mk@bobrowniki.pl
Bobrowniki - ul. Bażantów

Bobrowniki - ul. Bażantów

Bobrowniki - ul. Bażantów