Bobrowniki - ul. Polna


WÓJT GMINY BOBROWNIKI
ogłasza
w dniu 21.01.2019
II ustny przetarg nieograniczony
na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiący własność Gminy Bobrowniki


Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu położona jest w sołectwie Bobrowniki, przy ul. Polnej objęta jest księgą wieczystą nr KA1B/00029110/6 prowadzoną w Sądzie Rejonowym w Będzinie.

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości oznaczonej numerem działki 2845/131 przeprowadzono w dniu 3.12.2018 r. z wynikiem negatywnym.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Bobrowniki - sołectwo Bobrowniki, nieruchomość oznaczona nr 2845/131 położona jest w terenach oznaczonych symbolem planu B-3U1 - Tereny zabudowy usługowej z zabudową mieszkaniową.
Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu jest niezabudowana, nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi, nie jest przedmiotem jakichkolwiek zobowiązań i nie ma przeszkód prawnych w rozporządzaniu nią.
W bliskim otoczeniu sieć wodna i energetyczna. Na działce zlokalizowana jest sieć telekomunikacyjna oraz energetyczna. Działka w kształcie nieforemnego prostokąta. Przez teren działki przebiega sieć energetyczna oraz zlokalizowane są słupy energetyczne, co może powodować utrudnienia w optymalnym zagospodarowaniu działki zgodnie z przeznaczeniem. Teren w sąsiedztwie rowu melioracyjnego. Osoby biorące udział w przetargu powinny zapoznać się ze stanem prawnym i granicami nieruchomości będącej przedmiotem przetargu.Tabela


Sprzedaż nieruchomości nastąpi za cenę uzyskaną w wyniku przetargu.
Do ceny sprzedaży nieruchomości doliczony zostanie podatek od towarów i usług według stawki obowiązującej w dniu sprzedaży.

Przetarg odbędzie się w dniu 25 lutego 2019 r. w godzinie podanej w kolumnie 7 powyższej tabeli w sali nr 25 (II piętro) Urzędu Gminy Bobrowniki w Bobrownikach ul. Gminna 8. W przetargach mogą uczestniczyć osoby fizyczne i prawne.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu (zł), na konto Urzędu Gminy Bobrowniki:
45 8438 0001 0000 0143 2016 0004
w wysokości wskazanej w kolumnie 5 powyższej tabeli, do dnia 18 lutego 2019 r. z dopiskiem informującym, że wpłata dotyczy wadium w przetargu na sprzedaż nieruchomości i wskazania numeru działki.

Za dzień wpłaty wadium uważa się dzień uznania rachunku bankowego Gminy Bobrowniki.

Uczestnicy przetargu zobowiązani są posiadać i przedłożyć komisji przetargowej dokument tożsamości, potwierdzenie wniesienia wadium oraz, w przypadku przedsiębiorców, potwierdzenie numeru NIP, odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. W przypadku pełnomocników reprezentujących przedsiębiorców, są oni zobowiązani do przedłożenia pełnomocnictwa z podpisem notarialnie potwierdzonym.

Nabycie nieruchomości przez cudzoziemców może nastąpić w przypadku uzyskania zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych, jeżeli wymagają tego przepisy ustawy z dnia 24.03.1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców. Nabywca zobowiązany jest do ustalenia we własnym zakresie, czy nabycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu wymaga takiego zezwolenia i ponosi z tego tytułu prawną odpowiedzialność.

Wójt Gminy Bobrowniki zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów, podając informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości.

Przed otwarciem przetargu:
1. Uczestnik przetargu będzie zobowiązany do złożenia oświadczenia, iż zapoznał się z treścią pełnego ogłoszenia o przetargu, warunkami przetargu oraz, że jest mu znany stan prawny i fizyczny nieruchomości, i z tego tytułu, oraz z tytułu ewentualnych wszelkich wad – nie wnosi żadnych zastrzeżeń i nie będzie w przyszłości zgłaszać roszczeń do sprzedającego.
2. Uczestnik przetargu będzie zobowiązany do złożenia pisemnej informacji o numerze konta bankowego, na które należy dokonać zwrotu wadium.
3. Uczestnik przetargu będzie zobowiązany do złożenia oświadczenia, czy jest cudzoziemcem w rozumieniu Ustawy z dnia 24.03.1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców.
4. Gdy uczestnikiem przetargu jest osoba pozostająca w związku małżeńskim, zobowiązana będzie złożyć oświadczenie:
a) co do obowiązującego w małżeństwie ustroju majątkowego
b) określające majątek (wspólny, osobisty), do którego ma nastąpić nabycie nieruchomości.

W przypadku osób fizycznych (w tym prowadzących działalność gospodarczą), pozostających w związku małżeńskim nie posiadających rozdzielności majątkowej (tzn. nabycie nieruchomości ma nastąpić do majątku wspólnego), do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub przedłożenie pełnomocnictwa i zgody drugiego małżonka na dokonanie czynności prawnych (obciążających majątek wspólny) związanych z udziałem w przetargu, wymaganych do uczestnictwa w przetargu. Pełnomocnictwo wraz ze zgodą powinno być wyrażone w formie pisemnej.
5. Przedstawiciele osób prawnych, spółek cywilnych, jednostek organizacyjnych, o których mowa w art. 331 §1 ustawy z dnia 23.04.1964 r. kodeks cywilny, zobowiązani będą złożyć odpowiedni dokument, upoważniający ich do składania oświadczeń woli w imieniu tych osób /wspólników/, wymaganych do uczestnictwa w przetargu.

6. Uczestnik przetargu poprzez przystąpienie do przetargu wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w tym również udostępnienie ich do publicznej wiadomości, w zakresie zbycia w drodze przetargu ww. nieruchomości, co zostanie potwierdzone stosownym oświadczeniem.

Uczestnik, który spóźnił się na otwarcie przetargu nie zostanie dopuszczony do licytacji.

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia, odpowiednio:
1) odwołania przetargu;
2) zamknięcia przetargu
3) unieważnienia przetargu
4) zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.
Wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

Przetarg uważa się za zakończony wynikiem negatywnym, jeżeli nikt nie przystąpił do przetargu lub żaden z uczestników przetargu nie zaoferował postąpienia ponad cenę wywoławczą.
Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości w miejscu i w terminie podanym w otrzymanym zawiadomieniu, Gmina Bobrowniki może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
Cena sprzedaży winna zostać uiszczona w całości do dnia zawarcia notarialnej umowy sprzedaży nieruchomości.
Nabywca ponosi w całości koszty notarialne i sądowe.
Nabywca zostanie zawiadomiony o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu, przy czym wyznaczony termin nie będzie krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.

Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy Bobrowniki w Bobrownikach przy ul. Gminna 8, pok. nr 17, tel. 667-000-070, e-mail: ref_mk@bobrowniki.pl
działki na sprzedaż

działki na sprzedaż

działki na sprzedaż